Hemodialyzer

  • Máy lọc mao quản thông lượng cao

    Máy lọc mao quản thông lượng cao

    Tính năng ● Tính tương thích sinh học tuyệt vời ● Hiệu quả lưu giữ nội độc tố đáng kể ● Hiệu suất loại bỏ độc tố liên tục ổn định và hiệu quả ● Hiệu quả loại bỏ phân tử lớn và trung bình .Hemabeba: tương đối ổn định Alexin: tương đối ổn định Quản lý bề mặt hoạt động-ASM: Giảm hấp phụ protein và giảm hiệu quả ...
  • Bộ lọc mao quản thông lượng thấp

    Bộ lọc mao quản thông lượng thấp

    Tính năng : ● Khả năng tương thích sinh học tuyệt vời ● Ondulation và PET (công nghệ nâng cao hiệu suất) ● Hiệu suất loại bỏ độc tố an toàn và ổn định ● Hiệu suất loại bỏ phân tử vừa và nhỏ đáng kể Chi tiết Vật liệu PES - hiệu suất ổn định và an toàn hơn PES so với PSF: 1. Hiệu suất ổn định hơn: PES có nhiệt độ chuyển dịch thủy tinh cao hơn nhiệt độ của PSF 2. Tính ưa nước cao: protein hấp thụ ít tiếp xúc với máu hơn 3. Không có gốc tự do metyl: vật lý và hóa học ...